Zelená úsporám

Zelená úsporám

 

 Co vše je dobré vědět a nutné provést, žádáte-li dodávku oken a dveří v rámci dotačního programu (ZU) „zelená úsporám“?

 • Rekosntruujete svůj starší domek?
  • Potom je především pro Vás určen program A2 (dílčí zateplení). Můžete řešit ale i kompletní rekonstrukci podle podmínek varianty A1 (úplné zateplení)
 • Rozhodli jste se vybudovat nebo přebudovat váš dům na pasivní standard?
  • Potom se řiďte podmínkami stanovenými variantou B
 • Stavíte nový rodinný dům?
  • Zde není program v současnosti příliš štědrý.
  • Podmínky pro získání dotací jsou velmi přísné.
  • Můžete řešit prozatím pouze v rámci varianty B (výstavba v pasivním standardu)
 • Chcete si zlepšit životní pohodu vašeho bytu?
  • Potom se v prvé řadě domluvte s ostatními vlastníky bytů ve Vašem domě a dohodněte se na míře rekonstrukce. Můžete řešit v rámci varianty A1 (úplné zateplení) nebo varianty A2 (dílčí zateplení)

Program „zelená úsporám“ je pro Vás připraven. Dodávkou oken to ale ani nezačíná ani nekončí. Než začnete žádat dodavatele oken o nabídky, měli byste vědět že:

 • Na dotaci dosáhnete pouze za předpokladu splnění zadaných podmínek programem ZU 
 • Pro podání žádosti o dotace je nezbytná odborná příprava a zhodnocení energetického stavu Vašeho domu
 • Co vše je dobré si sehnat, žádáte-li dodávku oken a dveří v rámci dotačního programu (ZU) „zelená úsporám“?

  Před tím, než se rozhodnete provádět úpravy Vašeho domu vedoucí ke snížení jeho energetické náročnosti, je nutné shromáždit dokumenty:

  • Projektovou (stavební) dokumentaci nebo tzv. pasport budovy určující skladby všech obvodových konstrukcí stávajícího popř. požadovaného nového stavu
  • Zajistit si „Odborný posudek“ hodnotící tepelně technické vlastnosti budovy jako celku:
   • o U rodinných domů (RD) – tzv. „Výpočet měrné potřeby tepla“
   • o U bytových domů (BD) – tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy
   • o popř. další podpůrné tepelně technické výpočty.

  Že nevíte, jak na to a na koho se obrátit? Jsme tu pro vás!! Včasná konzultace s odborníky Vám zajistí maximální využití vložených finančních prostředků do realizace díla.

  Na základě získaných dokumentů se teprve rozhodnete, který dotační program je pro Vaši rekonstruovanou nemovitost nejvhodnější. Musí se jednat zejména o souhru mezi vynaloženými finančními prostředky a maximálním využitím vedoucím ke snížení energetické náročnosti Vašeho domu. Zde lze vycházet z následujících oblastí:

  • A1 - Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  • A2 - Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)
  • B - Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  • C1 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • C2 - Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • C3 - Instalace solárně-termických kolektorů
  • Případně kombinací programů A+C (B+C) včetně bonusového zvýhodnění takové kombinace v podobě částky 20.000Kč/RD nebo 50.000/BD

  U domu, kde se rozhodnete pro oblast A2 (dílčí zateplení), a to bude zrealizováno, lze následně provést dokončení zateplení. V takovém případě můžete následně žádat dotaci i dle oblasti A1 (celkového zateplení), i když jste již před tím obdrželi dotaci z oblasti A2. V takovém případě ale musí být projektová dokumentace vypracovaná na celkové zateplení dle oblasti A1. Nejspíš bude zapotřebí dvou výpočtů měrné potřeby tepla – pro každou oblast (žádost o dotaci dle oblasti) zvlášť.

   

  Co vše je dobré splnit, žádáte-li dodávku oken a dveří v rámci dotačního programu (ZU) „zelená úsporám“?

  A1 - celkové zateplení

  Podmínkou poskytnutí dotace je dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění

  • Pro RD dosažení hodnoty 70kWh/m2 (1550 Kč/m2 maximálně 350m2) respektive 40kWh/m2 (2200 Kč/m2 pro maximálně 350m2 obytné plochy domu)
  • Pro bytové domy dosažení hodnoty 55kWh/m2 (1050 Kč/m2, max. 120m2/bytová jednota) respektive 30kWh/m2 (1500 Kč/m2, max. 120m2/bj)
  • A Zároveň je požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací

  A2 - dílčí zateplení

  • Podmínkou poskytnutí dotace jsou opatření vedoucí k úsporám na vytápění, tedy dosažení.
  • Pro RD dosažení alespoň 20% snížení hodnot měrné potřeby tepla na vytápění (650 Kč/m2 maximálně 350m2) respektive snížení o 30% (850 Kč/m2 pro maximálně 350m2 obytné plochy domu)
  • Pro bytové domy dosažení alespoň 20% snížení hodnot měrné potřeby tepla na vytápění (450 Kč/m2 maximálně 120m2/bj) respektive snížení o 30% (600 Kč/m2 pro maximálně 120m2/ za bytovou jednotku)
  • A Zároveň musí stavební prvky (okna, dveře, zateplení, střecha…) splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2
  • A Zároveň musí splňovat minimální účinnost rekuperace odpadního tepla alespoň 75 % a dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV = 0,1 .10-4 m3/(s.m.Pa0,67) pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

  Požadované hodnoty celkového „U“ u otvorové výplně se liší podle jednotlivé oblasti programu ZU

  • Pro A1 platí, že celkové „U“ okna musí splňovat minimální hodnotu stanovenou dle ČSN 730540-2 (hodnoty jsou určeny pro jednotlivé typy otvorových výplní). Pro klasické okno je hodnota U <= 1,7 W/(m2.K). Standardně se dodává okno s celkovou hodnotou U=<1,3W/m.K. U tohoto typu programu se hodnotí celkový energetický výdej na m2 obytné plochy domu (70 kWh/m2.r)
  • Pro A2 platí, že celkové „U“ musí splňovat minimální doporučenou hodnotu stanovenou ČSN 730540-2. Zde je požadavek přísnější. Pro klasické okno platí předpis pro U<= 1,2 W/(m2.K)

  Variantně zpracujeme dle Vašich požadavků nabídku k dodávce a odborné montáži otovorových výplní za splnění normativních podmínek (zejména ČSN 730540-2).

  Vzhledem k přísným podmínkám prověřování žádostí o dotace je velmi žádoucí věnovat výběru vhodných otvorových výplní patřičnou pozornost.

   

  Podporovaná opatření Jednotka dotace Výše dotace
  Rodinné domy (RD)
  A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 Kč/m2 1550
  A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40 kWh/m2 Kč/m2 2200
  A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
  A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
  B RD v pasivním standardu 250 000
  C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 000
  C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu 80 000
  C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95 000
  C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda 75 000
  C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 50 000
  C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody 55 000
  C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění 80 000
  D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD 20 000
  Bytové domy (BD)
  A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 Kč/m2 1050
  A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 Kč/m2 1500c
  A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
  A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
  B BD v pasivním standardu Kč/b.j. 150 000
  C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000
  C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda Kč/b.j. 20 000
  C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda Kč/b.j. 15 000
  C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000
  C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35 000
  D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000

   

   

  b.j. – bytová jednotka (v případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj)

  Dotace jsou poskytovány také na zpracování projektové dokumentace a posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění domu.

  u rodinných domů činí výše dotace pro přípravu a realizaci celkem 20.000Kč na jeden objekt a jednu žádost o poskytnutí podpory v oblasti A1 nebo A2. U A2 lze čerpat pouze jednou.

  u bytových domů činí výše dotace celkem 15.000Kč na zpracování výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění na objekt jako celek a na zpracování potřebného projektu činí dotace 2.000Kč na každou bytovou jednotku v domě (max. však 5% z výše poskytnuté dotace). U A2 lze čerpat pouze jednou.

  Na základě zjištěných informací, plynoucích z výše uvedeného postupu, můžete přistoupit k zadání poptávkových podmínek pro dodávku a montáž otvorových výplní pro Váš dům. K tomu poslouží „Projektově řešený návrh fyzického osazení okna včetně řešení detailu osazení do ostění, který by měl obsahovat:

  • Zmapování navazujících konstrukcí, do nichž se okno osazuje, tj. typ ostění po obvodu okna
  • Navržení rozměru okna s členěním tak, aby okno jako celek mělo deklarovanou hodnotu „U“ a potřebnou plochu zasklení („U“ se počítá konkrétně pro každé okno)
  • Vypracování detailů osazení do špalet, parapetu i nadpraží
  • Specifikaci mechanického kotvení ve vztahu k dilatačním vlivům a druhu navazujících konstrukcí
  • Definici připojovací spáry a způsob jejího zapravení (šířka, jednotlivé vrstvy)
  •  

  Nabídka pro posouzení dotací z programu „Zelená úsporám“

  Posouzení objektu z hlediska tepelně technických vlastností pro rodinné domy v rámci programu Zelené úspory stojí 10 000,- Kč bez DPH.
  V této ceně je zahrnut výpočet stávajícího stavu objektu, předběžný návrh zateplení objektu tak, aby byly splněny podmínky pro některý z podprogramů Zelených úspor. Dále je v ceně konečný přepočet a expedice výpočtu pro skutečné materiály navržené stavebním inženýrem (projektantem)

  Jako podklad pro výpočet potřebujeme stavební dokumentaci, skladby všech obvodových konstrukcí stávajícího nebo nového stavu.

  Zajistíme i provedení a posouzení pro obnovitelné energie v rámci programu ZU, případně i zpracování projektové dokumentace instalace obnovitelných zdrojů. (kalkulace ceny je individuální)

  Stejné posouzení pro bytové domy stojí 15 000,- Kč bez DPH.
  U bytových domů, kde je celková vytápěná podlahová plocha více jak 1000 m2, je nutné ještě vypracovat průkaz energetické náročnosti (nutné pro stavební povolení). Ten stojí (je-li vypracováván samostatně) rovněž 15 000,- Kč bez DPH.
  V případě zadání tvorby obou dokumentů, je celková cena za oba dokumenty 20 000,- Kč bez DPH.

  Mimo zmíněné dokumenty zajistíme provedení některý další tepelně technických výpočty nebo měření (termovce, zkoušky zvukového útlumu, zkoušky vzduchotěsnosti objektu).

  • Posuzování tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí
  • Posouzení letní stability objektu
  • Posouzení zimní stability